Veiligheidsregio’s

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Inleiding

[/vc_column_text][vc_column_text]In een veiligheidsregio werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de geneeskundige hulpverlening en de politie – samen ten behoeve van de hulpverlening aan de burger. De veiligheidsregio moet over de middelen beschikken om zware ongevallen, branden, rampen en crises waar mogelijk te voorkomen en om ingeval deze zich onverhoopt voordoen, professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Hiertoe werken de hulpverleningsdiensten nauw samen met de gemeentelijke diensten die een rol vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar ook met de andere crisispartners. In het kader van crisisbeheersing valt het adviseren in de vergunningsfase van de aanvraag en toekenning van evenementenvergunning, het toezicht tijdens dergelijke evenementen en het bestuurlijk handhaven van voorschriften onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio.

Om de betrokken functionarissen in staat te stellen om de op hun rustende taken gedegen uit te kunnen voeren, biedt Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek (praktijk)cursussen aan die zien op de invloed van vuurwerk en special effects tijdens evenementen op de omgeving en hoe daarmee veilig moet worden gewerkt.[/vc_column_text][vc_column_text]

Cursusaanbod

[/vc_column_text][vc_column_text]Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek biedt een breed aanbod aan cursussen die speciaal zijn toegespitst op functionarissen van een veiligheidsregio met als functie:

  • vergunningverlener;
  • (veligheids)adviseur;
  • toezichthouder;
  • handhaver.

Waar de cursussen voor pyrotechnici vooral theoretisch van aard zijn, wordt voor functionarissen een praktijkgerichte cursus aangeboden. Hierbij wordt de mogelijkheid gegeven met diverse soorten vuurwerk en special effects te bezigen (opbouwen, bewerken, ontbranden en afbouwen). Wij zetten louter door Kiwa gecertificeerde pyrotechnici in die je begeleiden tijdens de cursus.[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Achtergrond” tab_id=”1535833396726-3202e6e1-0857″][vc_column_text]De zorg voor veiligheid is een fundamentele opdracht voor de overheid. Burgers hebben recht op een overheid die doet wat redelijkerwijs verlangd kan worden om een veilige leefomgeving te scheppen. De grote bevolkingsdichtheid, het transport van uiteenlopende gevaarlijke stoffen of de afhankelijkheid van vitale infrastructuur bijvoorbeeld, maken ons extra kwetsbaar voor de gevolgen van zware ongevallen, branden, rampen of crises. Maar ook het gevoel van veiligheid is in het geding bij alle denkbare vormen van dreigingen, variërend van dreiging door zinloos geweld, tijdens evenementen of zelfs terrorisme. Veiligheid is daarmee de afgelopen jaren een belangrijk thema in het beleid van de nationale en lokale overheid.

De organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is de afgelopen jaren verschillende malen onderzocht, onder andere naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. De conclusies van onderzoeken en adviezen wijzen steeds in dezelfde richting: de huidige organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing kan en moet beter. De huidige organisatie biedt onvoldoende oplossing voor de steeds complexere en ingrijpender rampen en crises die ons bedreigen.

De Wet Veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Daarnaast regelt de wet dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis door zowel afstemming tussen partners binnen de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren, dus ook tijdens evenementen. Burgers zullen daardoor beter beschermd zijn tegen de risico’s van brand, ongevallen, rampen en crises en een betere hulpverlening en nazorg krijgen als zij onverhoopt slachtoffer worden van zo’n incident. Dit zijn belangrijke redenen waarom het concept van de veiligheidsregio breed wordt gedragen.

Met de veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de eerdergenoemde noodzaak om de bestuurlijke en operationele slagkracht te versterken. Op gemeentelijk niveau is vaak onvoldoende capaciteit, kennis en deskundigheid op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing aanwezig. Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Schaalvergroting door regionalisering biedt belangrijke mogelijkheden voor verbetering.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ess_grid alias=”Veiligheidsregio sidebar”][/vc_column][/vc_row]