Algemene Voorwaarden

mei 2020

Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek (hierna te noemen: SNOP) handelt onder de naam opleidingpyrotechniek.nl, staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71758399.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of particulier die SNOP contracteert of zal contracteren;

opdracht: alle diensten die SNOP verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;

cursus(sen): alle door SNOP verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst, al dan niet afsluitend met een examen door een onafhankelijke examinator;

cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding, al dan niet met (bijbehorend) examen, die SNOP verzorgd;

aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;

cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;

lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden;

Examen: een door een onafhankelijke examinator af te nemen en genomen examen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en iedere overeenkomst tussen SNOP en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Offertes

De door SNOP uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden, herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. SNOP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich hiertoe naar redelijkheid inspannen.
 2. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door SNOP verstrekte entree-eisen, al dan niet in een separaat document, houdt geen garantie in dat de cursist de cursus, al dan niet met (bijbehorend) examen, met succes zal doorlopen c.q. afronden. Een onafhankelijke examinator oordeelt of de cursist al dan niet is geslaagd voor het examen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SNOP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In sommige gevallen kan er op SNOP een verplichting rusten om derden in te schakelen die aan specifieke voorwaarden voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan een onafhankelijke examinator voor examinering van cursist.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SNOP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SNOP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SNOP zijn verstrekt, heeft SNOP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SNOP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SNOP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens SNOP in verzuim komt te verkeren.
 2. SNOP behoudt zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft en of er gegronde redenen zijn, die hun rechtvaardiging al dan niet wetgeving vinden, om opdrachtgever zijn of haar inschrijving af te wijzen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is SNOP gerechtigd om cursussen samen te voegen met een andere cursuslocatie, dan wel door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. SNOP behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de instructeur en examinator, al dan niet na voorafgaand overleg met cursist. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 6. Cursus- en gedragsregels

 1. Iedere cursist dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die SNOP in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist zich tijdens de les en/of examen misdraagt, kan hem of haar door de instructeur en examinator verdere deelneming aan de les, de volgende lessen en examen(s) worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examen- of cursusgeld.
 2. SNOP behoudt zich tevens het recht voor om een cursist voorafgaande aan de cursus van deelname uit te sluiten, indien SNOP van oordeel is dat de cursist, om wat voor reden dan ook, niet capabel is tot deelname.
 3. SNOP kan voorafgaand aan de les en/of examen een set gedragsregels aan cursist kenbaar maken. Cursist dient zich hieraan te conformeren.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SNOP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal SNOP opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SNOP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van artikel 6 lid 3 zal SNOP geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Opzegging/annulering/verplaatsing

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het verschuldigd (factuur)bedrag, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft SNOP naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.
 4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 5. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Opdrachtgever kan deelname aan een cursus schriftelijk annuleren en tot 4 weken voor de aanvang van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd zonder opgave van reden.
 7. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats deelnemen. Dit kan kosteloos tot 4 weken vóór aanvang van cursus.
 8. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken voor aanvang de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van SNOP op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde, gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan SNOP omstandigheden ter kennis zijn gekomen die SNOP goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien SNOP de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • bij faillissement, surseance van betaling of indien de opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP.
 1. In de onder artikel 9 lid 1 genoemde gevallen is SNOP bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SNOP schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SNOP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SNOP bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Overmacht

 1. SNOP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SNOP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SNOP niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van SNOP stakingen in het bedrijf van SNOP, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SNOP afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.
 3. SNOP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SNOP haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien SNOP voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de cursusdag schriftelijk te worden gemeld aan SNOP. De klachtenregeling is kosteloos bij SNOP op te vragen en zal onverwijld worden toegezonden.
 2. Indien een klacht gegrond is biedt SNOP aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SNOP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan. 

Artikel 12. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SNOP geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is SNOP gerechtigd gedeeltelijke/algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, al dan niet na voorafgaande afstemming met opdrachtgever.
 5. Indien SNOP met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SNOP niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: SNOP zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 6. Indien de verhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan SNOP de opdrachtgever/cursist toegang tot de cursus weigeren. Desalniettemin is de opdrachtgever de alsdan wettelijke handelsrente, zoals bedoeld is in artikel 6:119a BW, verschuldigd.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien SNOP zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
 6. Wanneer opdrachtgever zich binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus heeft aangemeld, zal de volledige datum onverwijld na factuurdatum volgen. Wanneer SNOP het vermoeden heeft dat opdrachtgever zich niet aan deze verplichting houdt, is SNOP gerechtigd de opdrachtgever/cursist de toegang tot de cursus te weigeren. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. SNOP is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van SNOP.
 2. SNOP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 3. SNOP is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
 4. SNOP is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus of training verkondigd. Dat neemt niet weg dat SNOP met alle zorgvuldigheid het lesmateriaal zal samenstellen.
 5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van SNOP dient te komen dan is de aansprakelijkheid van SNOP in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag van maximum € 1.000,-. 

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door SNOP, voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld dan wel aan opdrachtgever/cursist ter beschikking wordt gesteld of onder ogen wordt gebracht, berusten bij SNOP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door SNOP verstrekte stukken, zoals lesboeken, presentatiesheets, samenvattingen, examens, vragenlijsten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SNOP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. SNOP houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden behoudt SNOP zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

Artikel 17. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen SNOP en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen opdrachtgever en SNOP worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Bosch.
 3. SNOP blijft echter gerechtigd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.